aigre – sauer

bien cuit – durchgebraten
bleu – angebraten, innen roh

chaud – heiss
clair – klar
croquant – knusprig
cru – roh

demi-sec – halbtrocken
divers – verschieden
doux – süss
dur – hart, zäh

enzier – ganz

fin – fein
frais, fraîche – frisch, kühl
froid – kalt
fumé – geräuchert

gras – fett

maigre – mager
mou – weich
mûr – reif

piquant – scharf

rapé – gerieben

saignant – blutend gebraten
sec – trocken
sucré – gezuckert

tendre – zart, mürbe
tiède – lauwarm
tourné – geronnen

vif, vivant – lebendig